Košík: (prázdny)

Obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky

 

I. Základné ustanovenie

 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako "VOP") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim (t.j. prevádzkovateľom internetového obchodu) Mgr. Vierou Šinskou, so sídlom Kocurany 192, 972 02 Bojnice, IČO: 47043474, zapísaný na Okresnom úrade v Prievidzi, číslo živnostenského registra: 340-34140 (ďalej len "predávajúci")a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.vidieckysvet.sk.

2. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

3. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto zmení s nimi bez výhrad súhlasí.

4. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito VOP.

 

II. Vymedzenie základných pojmov

 

1. Predávajúci je prevádzkovateľ e-shopu www.vidieckysvet.sk

Kontaktné údaje predávajúceho:

Mgr. Viera Šinská, Kocurany 192, 972 02 Kocurany, +421 (0)915 355 844, info@vidieckysvet.sk,

predávajúci nie je platca DPH

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 046/5422 771, fax č.: 046/5420 685

2. Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.

3. Spotrebiteľ jev zmysleust. § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

4. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zák. o ochrane spotrebiteľa, zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zák. č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov ako aj inými súvisiacimi predpismi.

5. Internetový obchod (e-shop) je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.

6. Tovar predstavujú všetky produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu predávajúceho

7. Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru alebo služieb.

8. Elektronická objednávka je odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom (meno a priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu, telefónne číslo, e-mail), názov a kód tovaru, množstvo, spôsob dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby, odoslaný prostredníctvom elektronického systému obchodu alebo e-mailom na adresu prevádzkovateľa.

 

III. Uzatváranie kúpnej zmluvy

 

1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka"). Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmena uzatvorená na diaľku.

2. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.

4. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky internetového obchodu www.vidieckysvet.sk, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim-spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informatívnom emaile kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

5. Ak je kupujúci podnikateľ - návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť.

6. Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného vybavenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

7. Akékoľvek spory vzniknuté medzi zmluvnými stranami v súvislosti s kúpnou zmluvou, ktorej prílohou sú tieto VOP, budú riešené výlučne v súlade platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.

8. Tieto VOP sú prístupné na stránke internetového obchodu www.vidieckysvet.sk a sú tak k dispozícii na stiahnutie, reprodukciu a archiváciu kupujúcim.


IV. Objednávka

 

1. Zoznam tovaru na stránkach internetového obchodu, ktorý prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru. Tovar je možné objednať elektronickou objednávkou prostredníctvom systému elektronického obchodu www.vidieckysvet.sk alebo prostredníctvom e-mailu, zaslaného na adresu: info@vidieckysvet.sk. Objednávku je možné vykonať aj telefonicky na čísle +421 (0)915 355 844.

2. Pri nákupe prostredníctvom elektronického obchodu si kupujúci vyberie tovar na základe aktuálnej ponuky a potvrdí ho kliknutím na ikonu „vložiť do košíka“. Obsah nákupného košíka si môžete priebežne kontrolovať kliknutím na tlačítko "košík". V prípade, že si budete chcieť zmeniť množstvo vybraného tovaru, môžete tak urobiť v nákupnom košíku. Po ukončení výberu tovaru prejdete k objednávaciemu formuláru, v ktorom vyplníte kontaktné a fakturačné údaje a zvolíte spôsob dopravy a platby. Kliknutím na tlačidlo „ďalej“ sa dostanete k zhrnutiu objednávky, kde si prečítajte VOP a potvrďte. Objednávku záväzne odošlete kliknutím na „Dokončiť objednávku“.

3. Pred záväzným odoslaním objednávky má kupujúci možnosť skontrolovať ju, prípadne opraviť.
4. Uvedenie pravdivých a úplných informácií pri vyplnení objednávky je podmienkou platnosti elektronickej objednávky.

 

V. Zrušenie objednávky

 

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu a bez storno poplatku do 24 hodín od prijatia e-mailu s potvrdením objednávky. Urobiť tak môže telefonicky, e-mailom alebo osobne. V prípade zrušenia objednávky, ktorá bola zaplatená vopred, predávajúci vráti peniaze bez zbytočného odkladu kupujúcemu priamo na účet a bez účtovania akýchkoľvek penálov a poplatkov.

 

 VI. Kúpna cena

 

1. Všetky uvádzané ceny v katalógu internetového obchodu sú konečné (nezahŕňajú však cenu dodania tovaru).

2. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia tovaru na internetovom obchode. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť oboznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu internetového obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, v nadväznosti na zistené chyby v katalógu alebo zmeny cien výrobcov a dodávateľov.

4. V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané konečné. Automaticky vykonávané „Oznámenie o prijatí objednávky“ do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto „Oznámenie“ má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

5. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch produktu alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na internetovej stránke obchodu, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

6. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar, až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

 

VII. Platobné podmienky

 

1. Kupujúci môže vykonať platbu za tovar alebo služby jedným z nasledujúcich spôsobov:

- na dobierku – v hotovosti pri preberaní zásielky,
- úhrada vopred prevodom na účet – prevodom z bankového účtu cez internetbanking alebo vkladom v Tatra banke na bankový účet predávajúceho. Všetky potrebné údaje k platbe (suma, číslo účtu a variabilný symbol) obdrží kupujúci v e-maily potvrdzujúcom objednávku.

Platba v hotovosti nie je možná!

2. Kúpna cena je splatná pri prevzatí tovaru, prípadne v termíne stanovenom na daňovom doklade (faktúre), pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.
3. Pri nedodržaní termínu splatnosti si predávajúci vyhradzuje právo účtovať penále za oneskorenú platbu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania platby a všetky náklady spojené s vymáhaním dlžnej čiastky.

 

VIII. Dodacie podmienky

 

1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať v lehote do 30 dní od dňa akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje. Predávajúci expeduje tovar kupujúcemu v čo možno najkratšom čase po prijatí objednávky. Doba pre dodanie tovaru je rôzna. Pri predĺžení dodacej doby bude kupujúci včas informovaný predávajúcim.

2. Predávajúci tovar doručí do miesta určenia uvedeného v záväznej objednávke, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. Predávajúci si splní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy v okamihu odovzdania tovaru priamo kupujúcemu alebo dopravcovi na prepravu.

3. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom bez zbytočného odkladu upovedomí kupujúceho.

4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je v akceptovanej objednávke uvedené ako doručovacia adresa. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme v stanovenej lehote, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí stanovenej lehoty odo dňa, kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

5. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

6. Tovar je kupujúcemu dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti. Osobný odber tovaru je možný v Prievidzi po platbe vopred na účet, po predchádzajúcom dohodnutí (telefonicky alebo e-mailom) termínu a miesta prevzatia. Ceny dopravy nájdete TU.

7. Tovar bude dodaný kupujúcemu s priloženým daňovým dokladom – faktúrou.

8. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných ochranných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru alebo z dohody zmluvných strán vyplývajú špeciálne požiadavky.

9. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Pokiaľ tak kupujúci neučiní, dopravca ako aj odosielateľ nemôže akceptovať reklamáciu dopravou poškodeného tovaru.

10. Pri doručení zásielky Slovenskou poštou v prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu odporúčame zásielku neprebrať, prípadne riešiť priamo s pracovníkom prepravnej spoločnosti, či s pracovníkom pri priehradke danej pošty na mieste zápisom o škode. V prípade prevzatia a zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu žiadame o nahlásenie tejto udalosti najneskôr do 24 hod. od prevzatia zásielky na ľubovoľnej pobočke Slovenskej pošty. K spísaniu zápisu o škode je potrebný poškodený výrobok, obal zásielky a doklad o prevzatí zásielky, nadobúdací doklad - faktúru. O nahlásení a spísaní zápisu o škode na ľubovoľnej pobočke Slovenskej pošty nás môžete informovať na e-mail info@vidieckysvet.sk.

11. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, prípadne dopravcom a ani za poškodenie zásielky zavinené poštou prípadne dopravcom.

 

IX. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

1. V zmysle ustanovenia §7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

2. Ak sa rozhodne kupujúci spotrebiteľ pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či bude zaplatená suma čerpaná pre ďalší nákup.

Formulár o odstúpení od zmluvy spolu s tovarom treba zaslať na adresu: Viera Šinská, Kocurany 192, 972 02 Kocurany. Formulár si môžete stiahnuť TU.

3. Tovar musí byť vhodne zabalený na prepravu, aby sa predišlo jeho poškodeniu. V prípade vzniku škody na tovare, je kupujúci v zmysle ust. § 420 ods. 1 Obč. zák. povinný túto škodu predávajúcemu nahradiť. Kupujúci súhlasí s tým, aby náhrada vzniknutej škody bola predávajúcim jednostranne započítaná k jeho nároku na vrátenie kúpnej ceny. Predávajúci neakceptuje a nepreberá zásielku odoslanú na dobierku.

4. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

5. Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

6. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo z dôvodu vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

8. Predávajúci a kupujúci spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene; náklady spojené s vrátením tovaru pri odstúpení kupujúceho od zmluvy znáša v tomto prípade predávajúci. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázateľné náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb.

9. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy v zmysle ust. § 12 zák. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ:

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

11. Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle zákona 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov).

 

X. Záruka a záručné podmienky

 

1. Dĺžka záruky sa líši podľa toho, či je kupujúci fyzická alebo právnická osoba.

Fyzická osoba: v zmysle ustanovenia § 620 a nasl. Obč. zák. je záručná doba 24 mesiacov.

Právnická osoba: dĺžka záruky pre právnické osoby je stanovená podmienkami obsiahnutými v rámcovej zmluve medzi distribútorom a predávajúcim. Podľa obchodného zákonníka platí záruka minimálne 12 mesiacov.

2. Záručná doba v prípade kupujúceho spotrebiteľa je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

3. U spotrebného tovaru (napr. kozmetika, drogistické výrobky apod.) je kupujúci oprávnený uplatniť právo z vady do 24 mesiacov, ak však nie je na tovare uvedený dátum spotreby, v takom prípade sa lehota skracuje iba do dátumu vyznačeného na obale tovaru.

4. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

5. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe (faktúra).

6. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

7. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tak isto nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo používaním v extrémne neobvyklých podmienkach.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcemu zaniká:

a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru;

b) neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru;

c) uplynutím záručnej doby tovaru;

d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim;

e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu;

f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar;

g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR;

h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami;

i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením;

j) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci;

k) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

9. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

 

XI. Reklamačné podmienky

 

1. Pri uplatňovaní reklamácie platia ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku.

2. Kontrola tovaru pri prevzatí - kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný, a kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontrolovali spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

3. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: info@vidieckysvet.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

4. Kupujúci má právo uplatniť si nároky za vady tovaru počas trvania záručnej doby.

5. Uplatnenie reklamácie

Miestom pre uplatnenie reklamácie je: Viera Šinská, Kocurany 192, 972 02 Kocurany +421 (0)915 355 844, info@vidieckysvet.sk

6. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

a) bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy;

b) primeraným znížením kúpnej ceny;

c) náhradným dodaním tovaru;

d) odstúpením od zmluvy.

7. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

9. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

10. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dna znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

11. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

12. V prípade tovaru zakúpeného vo výpredaji nie je možné reklamovať dobu spotreby, prípadne inú vadu, kvôli ktorej bol tovar zaradený do výpredaja.

13. Prevádzkovateľ nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných stránok.

 

XII. Ochrana osobných údajov

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, titul, fakturačnú adresu a adresu dodania, telefónne číslo, e-mailovú adresu. V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim, a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, vedenie vernostných programov pre zákazníkov, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.

2. Poskytnuté informácie o kupujúcich (zákazníkoch) sú spracovávané v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto obchodné podmienky, súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu, a to až do doby doručenia písomného vyjadrenia nesúhlasu so spracovaním osobných údajov doručeného do sídla/miesta podnikania prevádzkovateľa alebo na emailom na info@vidieckysvet.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

3. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Tieto osobné údaje predávajúci spracúva po dobu 24 mesiacov, pokiaľ zákon neustanovuje inak.

4. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

5. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje o kupujúcom neposkytne žiadnej tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

6. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

7. Ak sa kupujúci prihlásil k odberu noviniek, súhlasil tak so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

8. Ak kupujúci súhlasil s prijímaním výhodných ponúk našich partnerov (pri vyplnení údajov v objednávke), súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

9. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať emailom na info@vidieckysvet.sk.

 

XIII. Záverečné ustanovenia

 

1. Tieto všeobecné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

3. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej a telefonickej komunikácie. To však neplatí pre odstúpenie od zmluvy v súlade s §7a násl. zákona č. 102/2014 Z. z. v lehote 14 kalendárnych dní.

4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 
Stále s vami

 vidieckysvet.sk

"Každý kúsok je originálny a razom môže premeniť váš dom, alebo byt na vysnívané vidiecke sídlo, plné vkusných doplnkov a oku lahodiacich dekorácií, či dokonca zmyselných vôní."